Mediacje 2018-05-31T12:18:39+00:00

MEDIACJE

mediacje szczecin

Mediacja jest alternatywną metodą rozwiązywania sporów w stosunku do postępowań sądowych,  które mogą trwać przez wiele lat i pochłaniać znaczne środki finansowe. Mediacja może zostać wszczęta zarówno na etapie przedsądowym jak i wtedy kiedy sprawa znajduje się już w sądzie.

Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy rodzinne (o rozwód, seprację, ustalenie kontaktów z dzieckiem), dział spadku, sprawy o podział majątku dorobkowego, o zniesienie współwłasności a także sprawy o zapłatę, sprawy dotyczące realizacji umów sprawy pracownicze.

Zasady mediacji:

  • dobrowolność – mediacja może być prowadzona wyłącznie wtedy kiedy obie strony wyrażą na nią zgodę;
  • poufność – mediator oraz wszystkie osoby biorące udział w mediacji są zobowiązane do zachowania w tajemnicy faktów, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji;
  • bezstronność – mediator nie powinien przychylać się do racji żadnej ze stron, mediator wystrzega się uprzedzeń oraz nie ocenia stron ze względu na ich pochodzenie, wykształcenie, wiek, płeć lub zachowanie podczas mediacji;
  • neutralność – mediator nie narzuca stronom rozwiązań, jest neutralny wobec przedmiotu sporu.

W sytuacji kiedy w wyniku mediacji strony dojdą do porozumienia, sporządzana jest ugoda, którą podpisują wszystkie strony. Protokół z mediacji wraz z ugodą składany jest w sądzie. Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. W przypadku braku realizacji postanowień ugody przez którąkolwiek ze stron, po nadaniu ugodzie klauzuli wykonalności, ugodę można skierować do egzekucji komorniczej w celu wyegzekwowania jej postanowień.