Rodo 2019-11-03T09:36:16+00:00

RODO

Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przedstawiam poniżej informację, stanowiącą realizację obowiązku zawartego w art. 13 RODO.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest radca prawny Joanna Łuczyszyn prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego Joanna Łuczyszyn z siedzibą w Bezrzeczu przy ul. Nowoleśnej 23.
 2. Dane kontaktowe Administratora:
  radca prawny Joanna Łuczyszyn
  ul. Nowoleśna 23, 71-219 Bezrzecze
  nr tel.: +48 693 417 445
  e-mail: kancelaria@jluczyszyn.pl
  www.jluczyszyn.pl
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nastąpi jedynie w celu świadczenia na Państwa rzecz usług prawnych, polegających na szeroko rozumianym doradztwie prawnym oraz reprezentowaniu Państwa przed organami, sądami i instytucjami na terenie RP.
 4. Kategoriami przetwarzania danych są m.in.: imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres korespondencyjny, inne dane kontaktowe, informacje przekazane radcy prawnemu w celu świadczenia pomocy prawnej.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zawartą umową o świadczenie usług prawnych i wykonania tej umowy (m. in. porada prawna, sporządzenie pisma procesowego, opinii prawej, reprezentacja w postępowaniu sądowym, administracyjnym) – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy, której są Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 6. Zgodnie z postanowieniami RODO Administrator może przekazać Państwa dane osobowe podmiotom przetwarzającym w szczególności: radcom prawnym, adwokatom, aplikantom, notariuszom oraz specjalistom, świadczącym usługi na rzecz Kancelarii, a także podmiotom świadczącym usługi informatyczne oraz księgowo – finansowe, kontrolne, windykacyjne, pocztowe a także kurierskie.
 7. Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane, w szczególności do chwili wygaśnięcia/rozwiązania umowy zawartej z Klientem lub do momentu wygaśnięcia obowiązków ciążących na Kancelarii, wynikających z przepisów prawa.
 8. Od chwili podania Kancelarii danych osobowych, maja Państwo prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla świadczenia usług przez Kancelarię w Państwa imieniu.
 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.