Regulamin 2020-05-11T12:37:57+00:00

REGULAMIN PORAD PRAWNYCH ONLINE

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez
Kancelarię Radcy Prawnego Joannę Łuczyszyn

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną poprzez stronę internetową działającą pod adresem https://www.jluczyszyn.pl w zakładce „Porady prawne online” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344) przez Kancelarię Radcy Prawnego Joannę Łuczyszyn jak również warunki zawierania, rozwiązywania i odstąpienia od umowy o świadczenie usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i do przestrzegania jego postanowień z chwilą rozpoczęcia korzystania z usług prawnych drogą elektroniczną oferowaną przez Kancelarię.
3. Klient może uzyskać nieodpłatny dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej https://www.jluczyszyn.pl w zakładce „Porady prawne online” w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

II. Definicje

1. Kancelaria – Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Łuczyszyn z siedzibą w Bezrzeczu przy ul. Nowoleśnej 23, numer NIP 8522492791, numer REGON 380137701.
2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystające z Porad prawych online.
3. Porada prawna online – wszelkie opracowania zawierające odpowiedź na pytanie prawne zadane przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej https://www.jluczyszyn.pl w zakładce „Porady prawne online” udzielone przez radcę prawnego Joannę Łuczyszyn w szczególności w formie telefonicznej, poprzez Skype, WhatsApp, e-mail.
4. Pytanie – treść wiadomości przesłanej przez Klienta do Kancelarii poprzez Formularz znajdujący się na stronie internetowej https://www.jluczyszyn.pl w zakładce „Porady prawne online” zawierającej opis stanu prawnego przedstawionego do analizy przez Kancelarię.
5. Potwierdzenie – wiadomość zwrotna do Klienta zawierająca potwierdzenie otrzymania Pytania, propozycję terminu wykonania usługi, wysokość Wynagrodzenia za udzielenie Porady prawnej online oraz dane Kancelarii i numer rachunku bankowego, na który należy zapłacić Wynagrodzenie.
6. Umowa – umowa zlecenia lub umowa o współpracy zawarta pomiędzy Kancelarią a Klientem, po zaakceptowaniu przez Klienta warunków wynikających z Potwierdzenia oraz warunków wynikających z ewentualnej dalszej korespondencji e-mail, której przedmiotem jest udzielenie przez Kancelarię Porady prawnej online w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.
7. Wynagrodzenie – cena brutto podana w polskich złotych, którą Klient zobowiązuje się zapłacić za udzielenie Porady prawnej online.

III. Umowa o świadczenie usług prawnych drogą elektroniczną

1. W celu uzyskania Porady prawnej online Klient zobowiązany jest do wysłania Pytania poprzez wypełnienie Formularza znajdującego się na stronie internetowej https://www.jluczyszyn.pl w zakładce „Porady prawne online”. Formularz zawiera obowiązkowe pola do wypełnienia takie jak Imię, Adres e-mail oraz opis problemu do analizy, a także zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu oraz klauzuli informacyjnej RODO.
2. Kancelaria niezwłocznie odpowiada na Pytanie przesłane przez Klienta, wysyłając w wiadomości zwrotnej Potwierdzenie.
3. Klient nie ponosi kosztów za przesłanie Potwierdzenia.
4. Klient nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy po otrzymaniu od Kancelarii Potwierdzenia.
5. Kancelaria może zwrócić się do Klienta o udzielnie dodatkowych informacji lub przesłanie dodatkowych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego udzielenia Porady prawnej online.
6. Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a Kancelarią następuje z chwilą zaakceptowania przez Klienta warunków zawartych w Potwierdzeniu oraz ewentualnej dalszej korespondencji e-mail i zaksięgowaniu na rachunku bankowym Kancelarii Wynagrodzenia z tytułu udzielenia Porady prawnej online.
7. Faktura VAT wystawiana jest wyłącznie na wniosek Klienta.
8. Kancelaria zastrzega sobie możliwość realizacji Umowy w częściach, po uprzednim porozumieniu się z Klientem i umożliwieniu mu odstąpienia od Umowy.
9. W przypadku braku możliwości wykonania Umowy, Kancelaria niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i umożliwi mu rezygnację z Porady prawnej online oraz zwróci Klientowi zapłacone przez niego Wynagrodzenie.

IV. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług prawnych drogą elektroniczną

1. Klient będący osobą fizyczną, jako Konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia, w którym zaakceptował warunki wynikające z Potwierdzenia oraz ewentualnej dalszej korespondencji e-mail oraz dokonał zapłaty Wynagrodzenia.
2. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez wypełnienie i podpisanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i przesłanie skanu tego oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail Kancelarii: kancelaria@jluczyszyn.pl
3. Konsument traci prawo odstąpienia od Umowy po spełnieniu świadczenia, tj. po udzieleniu Porady prawnej online, o czym zostanie każdorazowo poinformowany w wysłanym przez Kancelarię Potwierdzeniu.
4. Przed udzieleniem Porady prawnej online, Kancelaria w Potwierdzeniu zwraca się do Konsumenta o wyrażenie zgody na udzielnie Porady prawnej online oraz rezygnację przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
5. Wyrażenie zgody na udzielnie Porady prawnej online oraz rezygnacja przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, odbywa się poprzez przesłanie przez Konsumenta do Kancelarii m.in. wiadomości e-mail o zgodzie na powyższe.
6. W razie odstąpienia od Umowy przed udzieleniem Porady prawnej online, Kancelaria zwraca Konsumentowi uiszczone przez niego Wynagrodzenie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot Wynagrodzenia zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego zostało ono zapłacone.

V. Prawa i obowiązki stron oraz odpowiedzialność

1. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za udzielenie Porady prawnej online na podstawie danych uzyskanych od Klienta, które ostatecznie okazały się niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.
2. Każda ze stron umowy może rozwiązać zawartą Umowę, w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem praw nabytych przez drugą stronę, w szczególności z prawem zatrzymania części Wynagrodzenia za już wykonaną usługę.
3. Kancelaria może odstąpić od umowy, w przypadku gdy:
a) Klient nie udzieli Kancelarii informacji niezbędnych do wykonania Umowy lub nie prześle dokumentów, które są niezbędne do wykonania tej Umowy:
a) w celu wykonania usługi okaże się niezbędny osobisty kontakt z Kancelarią, a nie będzie on możliwy;
b) zachodzą okoliczności wskazane w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego w szczególności dotyczące konfliktu interesów;
c) zaistnieją inne okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie Umowy.
4. Kancelaria zobowiązuje się zrealizować Umowę rzetelnie, z należytą starannością i doświadczeniem zawodowym.
5. Kancelaria zapewnia, że radca prawny udzielający Porad prawnych online zachowa w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyska udzielając Klientowi pomocy prawnej.
6. Klient może zgłosić reklamację co do jakości udzielonej Porady prawnej online w formie wiadomości e-mail lub na adres Kancelarii wskazany w pkt II ust. 1 Regulaminu. Kancelaria ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni w formie w jakiej Klient złożył reklamację.
7. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Klientowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

VI. Dane osobowe

1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
2. Klauzula informacyjna RODO znajduje się w na stronie internetowej Kancelarii pod adresem https://www.jluczyszyn.pl w zakładce „RODO”.

VII. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia i wykonania Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

REGULAMIN PORAD PRAWNY ONLINE
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY